ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ&ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Κας Σύβιας Γούβαλη

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την εξωτερική τους εμφάνιση και αναζητούν αισθητικές παρεμβάσεις. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουνοτι οι συγκεκριμένοι ασθενείς είναι γενικά ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα των αισθητικών διαδικασιών. Διαδικασίες όπως η ρινοπλαστική (“type change”) φαίνεται να ακολουθούνται από μεγαλύτερη ψυχολογική προσαρμογή απο τον ασθενή απ’ οτι αισθητικές διαδικασίες όπως το facelift (“restorative” ).

Η Πλαστική Χειρουργική τελικά, επηρεάζει την εικόνα του σώματος μας, την αυτοεκτίμηση ή αλλάζει τα ψυχολογικά προβλήματα ;

Πρόσφατη έρευνα στο Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (von Soest, KValem, Roald,& Skolleborg, 2009) έδειξε βελτίωση στον δείκτη της ικανοποίησης εμφάνισης μετά απο την πλαστική χειρουργική σε 155 γυναίκες 6 μήνες μετά το χειρουργείο. Πιο συγκεκριμένα, δεν βρέθηκαν διαφορές στα ψυχολογικά προβλήματα προεγχειρητκά και μετεγχειρητικά. Περεταίρω αναλύσεις μάλιστα έδειξαν βελτίωση της εικόνας του σώματος μετά την επέμβαση. Βρέθηκε επίσης μια μικρή αλλά σημαντική βελτίωση στον δείκτη αυτοεκτίμησης, ενώ ο δείκτης των ψυχολογικών προβλημάτων δεν άλλαξε μετά το χειρουργείο. Τέλος, κάποια προϋπάρχοντα ψυχολογικά προβλήματα φάνηκαν να βελτιώθηκαν όσον αφορά το δείκτη ικανοποίησης εμφάνισης και της αυτοεκτίμησης μετα το χειρουργείο. Ωστόσο, πάρα τα θετικά αποτέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι σημαντικό οι πλαστικοί χειρουργοί να γνωρίζουν αυτούς τους παράγοντες , κυρίως τον ρόλο των ψυχολογικών προβλημάτων, καθώς είναι πιθανόν να αναστείλει τα θετικά αποτελέσματα της πλαστικής χειρουργικής. Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί εκ προοιμίου σε ασθενείς με μη ρεαλιστικές προσδοκίες προεγχειρητικά οτι το αποτέλεσμα πιθανώς δεν θα τους ικανοποίησει μετα απο την αισθητική επέμβαση, παρά το θετικό αποτέλεσμα της τελευταίας(Castle,&Phillips,2002). Είναι καλό, τόσο για τον γιατρό όσο και για τον υποψήφιο ασθενή, να μπορεί να αναγνωρίσει ο πρώτος μια ενδεχόμενη ψυχιατρική διάγνωση,για παράδειγμα σε περιπτώσεις ασθενών με Διαταραχή Δυσμορφίας του Σώματος (BDD), ώστε να απευθυνθεί στον ειδικό για παράλληλη ψυχολογική παρέμβαση.


Μενού